Polityka prywatności

Polityka prywatności i informacja o zasadach ochrony danych osobowych
w COGNOR HOLDING S.A. SP. Komandytowa

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest COGNOR HOLDING S.A. z siedzibą w Poraju, adres: ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000071799 (dalej zwana „Administratorem”) będący Administratorem w ramach Grupy Kapitałowej COGNOR.


 2. W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń składanych w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi osób fizycznych w Grupie Kapitałowej COGNOR powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 37 ust. 2 RODO (dalej zwany „Inspektorem Ochrony Danych Osobowych”). Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

  1. Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@cognor.eu
  2. Adres pocztowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 42-360 Poraj, ul. Zielona 26

 3. Dane osobowe są przetwarzane i gromadzone przez Administratora w celach:

  1. przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO;
  2. niezbędnych do realizacji umów tj. imię nazwisko, PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania lub zameldowania, adres kontaktowy, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości wraz z terminem ważności, numery kontaktowe, dane finansowe niezbędne do zawarcia umowy, informacje o źródle finansowania zawartej z nami umowy, numery rachunków bankowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania tej umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
  5. archiwalnych realizujących nasz prawnie uzasadniony interes zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, m.in.: dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 4. Podanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

 5. Tym samym wyrażacie Państwo zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych przez COGNOR HOLDING S.A. Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Zielonej 26, 42-360 Poraj wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000302165 w celu zawarcia umowy oraz celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności i informacji o zasadach ochrony danych osobowych.
   
 6. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz współpracujących z nim, m.in.: 
   
  1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej, marketingowej, teleinformacyjnej lub komunikacji elektroniczne,
  2. kancelariom prawnym,
  3. podmiotom zajmującym się obsługą gwarancyjna i obsługą rękojmi,
  4. podmiotom realizującym proces sprzedaży,
  5. bankom, w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych,
  6. podmiotom zajmującym się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością.
    
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
   
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
   
  1. wykonania umowy,
  2. obsługi gwarancyjnej i obsługi rękojmi,
  3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  4. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
    
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
     
  1. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 10.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 
   
   
   

Zobacz także:

Polityka i pliki cookies

COGNOR HOLDING S.A. Sp. Komandytowa